Formulieren – Huisartsenpraktijk Hortus – Leiden

Formulieren

Medische verklaring

U heeft gevraagd om een medische verklaring. Deze mag uw eigen huisarts niet afgeven. De reden hiervoor is dat uw eigen huisarts geen objectief noch onafhankelijk oordeel kan geven.

Het Medisch Tuchtcollege van Amsterdam heeft zich in het verleden hierover uitgesproken met de volgende woorden: “Van een behandelend arts, die uit dien hoofde een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, mag niet worden gevergd dat deze van zijn oordeel over de aan de orde zijnde vraag doet blijken. Dit met name niet alleen omdat deze vertrouwensrelatie ernstig kan worden geschaad indien dit oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt zou zijn, doch ook omdat dit oordeel, juist in verband met de bestaande relatie, in vrijwel alle gevallen niet geheel onbevooroordeeld kan zijn.”

Mocht de vragende instantie toch medische informatie nodig hebben, dan kunnen zij op hun kosten hetzij een onafhankelijk geneeskundige aanwijzen (bijvoorbeeld de GGD) hetzij via hun medisch adviseur informatie bij ons opvragen. In dat geval zullen wij een medisch rapport geven met feitelijke informatie, echter zonder advies of aanbeveling. Het is dan aan de medisch adviseur om met de informatie een oordeel te vormen of een advies te geven.

U kan onderstaande verklaring aan de vragende partij geven;

KNMG_uitleg geneeskundige verklaring_Nederlands (5).pdf